Skrátená verzia informácií o spracúvaní osobných údajov predajcom a importérom vozidiel značky Ford v Slovenskej republike

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosť N-motor, s.r.o., veľmi dôležité a ich ochrana je pre ňu úplnou samozrejmosťou.

 

Na N-motor, s.r.o. sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adrese Dražovska 5, 94901 Nitra. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

 

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME ?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v takom rozsahu, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali a mohli plniť naše zákonné povinnosti, a tiež, aby sme chránili naše oprávnené záujmy, prípadne oprávnené záujmy tretích strán.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje ako napríklad:

 • meno a priezvisko
 • datum narodenia
 • rodné číslo
 • adresa bydliska,
 • číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz)
 • podpis
 • ak podnikáte ako fyzická osoba - podnikateľ, ide aj o IČO a miesto podnikania

Kontaktné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • kontaktná adresa
 • podpis

 

2. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE ?

A. Na právnom základe zmluvy uzatvorenej s Vami na účely vykonávania činností vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. na právnom základe plnenia zákonných povinností používame Vaše osobné údaje pri výkone nasledovných činností:

 • Vyhotovovanie záručných a servisných knižiek vrátane ich duplikátov
 • Schvaľovanie garančných opráv
 • Vytváranie mesačných reportov o predaji dielov
 • Vydávanie „whitealertu“

Nakoľko osobné údaje uvedené v tejto časti 2a. a 2b. spracúvame na základe zmluvy, resp. oprávneného záujmu, nie je potrebné vyžiadať si oddelene Váš súhlas s týmto spracúvaním.

 

B. Aby sme rešpektovali Vašu voľbu v prípade, ak bol vyžiadaný váš súhlas ako právny základ na konkrétne spracúvanie.

V niektorých prípadoch musíme požiadať o Váš súhlas so spracovaním údajov, a to napríklad pri výkone činností za účelom marketingu, ako napríklad:
 • Zasielanie firemného časopisu
 • Zasielanie aftersales ponúk
 • Poskytovanie informácií o sezónnych akciách
 • Zasielanie marketingovej komunikácie s cieľom predstaviť zákazníkovi nové vozidlá, technické novinky, servisné služby
 • Pozvania na marketingové akcie
Osobné údaje, ktoré budú za týmto účelom spracúvané sú vymenované v Súhlase, ktorý poskytujete importérovi vozidiel značky Ford v Slovenskej republike. Poskytovanie týchto osobných údajov nie je potrebné na uzavretie zmluvy. V prípade, že sa rozhodnete neposkytnúť súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov, bude to mať za následok to, že Vám nebudeme môcť zasielať firemný časopis, servisné ponuky alebo iné tlačoviny týkajúce sa marketingových činností.
 

3. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM ?

K osobným údajom majú prístup zamestnanci Predajcu, oprávnení zamestnanci importéra, ktorí sú riadne poučení o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Za účelom vykonávania vyššie uvedených činnosti uvedených v bode 2 poskytujeme Vaše osobné údaje:

 • Ford EDM v Maďarsku, prípadne príslušnej entite skupiny Ford v rámci Európskej únie.
 • Distribučnej spoločnosti pre prípady marketingových činností, napr. Slovenská pošta apod.

 

4. AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

V rámci Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov. Bližšie informácie o dobe uchovávania osobných údajov nájdete v Informačnej povinnosti importéra, ktorá je zverejnená v priestoroch nášho showroomu a na webovej adrese importéraTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v sekcii ochrana osobných údajov.

 

5. PLÁNUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠAŤ DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII ?

Summit Motors Slovakia, spol. r.o. nezamýšľa prenášať spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Vaše osobné údaje sú za účelom schvaľovania garančných opráv a znovuvystavení výrobných štítkov zasielané do Ford EDM v Maďarsku, prípadne príslušnej entite skupiny Ford v rámci Európskej únie.

 

6. AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY ?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať vybrané alebo žiadne ponuky produktov a služieb SMS? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

 

Akým spôsobom môžem súhlas odvolať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, je možné zaslať písomne alebo elektronicky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie (prosím, nezabudnite Vami podané písomné odvolanie podpísať):

-        Písomným vyhlásením zaslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti N-motor, s.r.o. Dražovska 5, 94901 Nitra.

-        Písomným vyhlásením podaným osobne na adrese spoločnosti N-motor, s.r.o. Dražovska 5, 94901 Nitra.

-        mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

7. POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCHÚDAJOV ?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže aizované spracúvanie osobných údajov v nižšie uvedenej podobe. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne aické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér a pod.

 

Profilovanie používame pre dokonalejšie a efektívnejšie poskytovanie našich služieb, a to v súvislosti s rôznymi direct marketingovými ponukami, ak ste nám k takémuto spracúvaniu osobných údajov dali súhlas. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok a preferencií. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb, o ktorých predpokladáme, že by mohli byť pre vás zaujímavé, napríklad nasledovne:

Účel profilovania – sezónne ponuky na pneumatiky u vozidiel kúpených od autorizovaných predajcov vozidiel Ford vo vybranom období, ponuka nových špecifických technických riešení a vylepšení/doplnkov a nových modelov vozidiel pre cielenú skupinu vozidiel továrenskej značky Ford, pozvanie na marketingové akcie spoločnosti pre cielenú skupinu zákazníkov značky Ford.

 

8. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
 •  Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a v akom rozsahu. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.
 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad SMS môže mať povinnosť, či oprávnený záujem prevažujúci nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
 • Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.
 • Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
 • Právo namietať

 

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.
 
Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti aizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na aizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov:

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová adresa https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

- Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adrese N-motor, s.r.o., Dražovska 5, 94901 Nitra.